AFU Logo
Partial result of B. Sc. Ag., Fifth sem of 2014 batch published on Thursday, Sep 23, 2021 Partial result of B. Sc. Ag., Fifth sem of 2015 batch published on Thursday, Sep 23, 2021 Regular result of B. Sc. Ag., Fifth sem of 2016 batch published on Thursday, Sep 23, 2021 Regular result of B. Sc. Fisheries, Second sem of 2018 batch published on Wednesday, Sep 22, 2021 Regular result of B. Sc. Fisheries, Fifth sem of 2016 batch published on Wednesday, Sep 22, 2021

PCR Report Positive भई परीक्षामा सम्मिलत हुन नसकेका विद्यार्थीहरुको परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७३।०७४ मा संचालित B.Sc.Ag. को पाचौं सेमेष्टरको यस परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, रामपुरद्धारा मिति २०७७।०८।२३ देखि मिति २०७७।०९।०५ सम्म संचालन गरिएको नियमित परीक्षामा PCR Report Positive भई सम्मिलित हुन नसकेका रोल नं. ६४२ का विद्यार्थीको तपसिलका विषयको नियमित परीक्षा कृषि संकाय रामपुरमा निम्न समय र मितिमा यस विश्वविद्यालयको परीक्षा वोर्डको निर्णयानुसार संचालन गर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना गरिएको छ ।

Attachment: View