AFU Logo
Withheld result of B. Sc. Ag., First sem of 2019 batch published on Tuesday, Jun 14, 2022 Partial result of B. Sc. Ag., First sem of 2016 batch published on Monday, Jun 13, 2022 Back result of B. V. Sc. & A. H., Fifth sem of 2016 batch published on Sunday, Jun 12, 2022 Regular result of B. Sc. Ag., First sem of 2019 batch published on Monday, Jun 13, 2022 Regular result of B. Sc. Fisheries, First sem of 2020 batch published on Sunday, Jun 12, 2022

PCR Report Positive भई परीक्षामा सम्मिलत हुन नसकेका विद्यार्थीहरुको परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७३।०७४ मा संचालित B.Sc.Ag. को पाचौं सेमेष्टरको यस परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, रामपुरद्धारा मिति २०७७।०८।२३ देखि मिति २०७७।०९।०५ सम्म संचालन गरिएको नियमित परीक्षामा PCR Report Positive भई सम्मिलित हुन नसकेका रोल नं. ६४२ का विद्यार्थीको तपसिलका विषयको नियमित परीक्षा कृषि संकाय रामपुरमा निम्न समय र मितिमा यस विश्वविद्यालयको परीक्षा वोर्डको निर्णयानुसार संचालन गर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना गरिएको छ ।

Attachment: View