AFU Logo
Withheld result of B. Sc. Ag., First sem of 2019 batch published on Tuesday, Jun 14, 2022 Partial result of B. Sc. Ag., First sem of 2016 batch published on Monday, Jun 13, 2022 Back result of B. V. Sc. & A. H., Fifth sem of 2016 batch published on Sunday, Jun 12, 2022 Regular result of B. Sc. Ag., First sem of 2019 batch published on Monday, Jun 13, 2022 Regular result of B. Sc. Fisheries, First sem of 2020 batch published on Sunday, Jun 12, 2022

B.Sc.Ag. 6th Semester Academic year 2073/074 [Practical]

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७३।०७४ मा संचालित B.Sc.Ag. मा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छैठौं सेमेष्टरको प्रयोगात्मक परीक्षा निम्न लिखित परीक्षा तालिका बमोजिम संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Attachment: View