AFU Logo
Partial result of B. Sc. Ag., Fifth sem of 2014 batch published on Thursday, Sep 23, 2021 Partial result of B. Sc. Ag., Fifth sem of 2015 batch published on Thursday, Sep 23, 2021 Regular result of B. Sc. Ag., Fifth sem of 2016 batch published on Thursday, Sep 23, 2021 Regular result of B. Sc. Fisheries, Second sem of 2018 batch published on Wednesday, Sep 22, 2021 Regular result of B. Sc. Fisheries, Fifth sem of 2016 batch published on Wednesday, Sep 22, 2021

B.Sc.Ag. 6th Semester Academic year 2073/074 [Practical]

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७३।०७४ मा संचालित B.Sc.Ag. मा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छैठौं सेमेष्टरको प्रयोगात्मक परीक्षा निम्न लिखित परीक्षा तालिका बमोजिम संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Attachment: View